دانشگاه پادوا ایتالیا

معرفی دانشگاه پادووا  “اگر تنها یک مکان باشد که بتواند ادعای جایگاه انقلاب علمی را داشته باشد ، آن مکان دانشگاه پادووا است.” هربرت باترفيلد، ریشه های علم مدرن    دانشگاه پادوا یکی از نخستین دانشگاه ها در جهان و دومین دانشگاه قدیمی در ایتالیا است که در سال 1222 به عنوان مدرسه حقوق تاسیس